Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

HUS jaarverslag 2020

Logo https://husjaarverslag.pageflow.io/hus-jaarverslag-2020-25388

Hart onder de riem

Een virulent jaar
COVID heeft zijn stempel  gedrukt op de huisartsenzorg van het afgelopen jaar. 
Reden genoeg voor Utrechtse huisartsen om in de donkere dagen voor Kerst bewoners een hart onder de riem te steken met een welgemeend we komen dit te boven.
Goto first page

Utrecht stad

Utrecht is een relatief jonge en snelgroeiende stad, met veel studenten en starters. De woningnood is hoog en overal klinken de heipalen.

De meeste volwassenen ervaren hun gezondheid als goed en ontwikkelingen op het gebied van leefstijl zijn stabiel of positief. Punt van aandacht is het aandeel Utrechters met chronische aandoeningen en de grote gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners en wijken:
gezondheidsdashboard.
wijkprofielen

Utrechtse huisartsen hebben de afgelopen jaren samen met andere eerstelijnsdisciplines hechte wijknetwerken opgebouwd. 

HUS vertegenwoordigt 156 huisartsen met 228.000 patiënten, in een verzorgingsgebied van 260.000 inwoners.

Goto first page

Vooraf

De Utrechtse huisartsen verenigen zich in de coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, kortweg HUS.
Het toverwoord is samen, samen bouw je aan slagkracht en alleen met elkaar lever je samenhangende zorg.

In juni 2020 moest onze voorzitter Christine Weenink wegens ziekte onverwacht  terugtreden. Sindsdien neemt Nanja Danhof haar taken waar. 

Overigens zijn de jarenlange prestaties van Christine niet onopgemerkt gebleven. Op 7 december werd ze door  de burgemeester van Utrecht geridderd.

Nanja Danhof, Karin Kluijtmans, Sanneke Molthof
Goto first page
Drie peilers
De activiteiten van HUS groeien en dat vraagt om:
  • Een professionele organisatie;
  • Doelmatige praktijkvoering;
  • En goede zorg. 
Duale directie
Op 15 april kwam Gerard Hoogvliet de directie versterken als medisch directeur.  De meeste leden kennen hem  vooral van het scherm, maar daarachter is hij druk doende met het inrichten en stroomlijnen van  inhoudelijke zorgprojecten.

Goto first page

Professionele organisatie

Goto first page

zorg op de juiste plek

Goto first page

Goto first pageHUS - huisartsen Utrecht stad

De netto opbrengsten van HUS zijn met 6,5% gegroeid tot 6,43 miljoen euro - merendeels vergoedingen van zorgverzekeraars voor chronische zorgprogramma's. 

De totale uitgaven bedroegen 6,36 miljoen euro - grootste uitgavenpost flow through financiering van eerstelijns ketenpartners. 

Het resultaat  is licht positief en het eigen vermogen is gegroeid tot 6,8% van de opbrengsten. Streefpercentage is 10%.

Klik hier  voor de gedeponeerde jaarrekening.


SUS - spoedpost Utrecht stad
De netto opbrengsten in het eerste jaar van SUS zijn 2,77 miljoen euro. De totale uitgaven zijn 2,78 miljoen euro. Oorzaak van het  licht negatieve resultaat is een lager aantal consulten en visites dan begroot.
  
Klik hier voor de gedeponeerde jaarrekening.

Goto first page

Ook in 2021 helpen huisartsen de pandemie de kop indrukken. We spuiten elk vaccin dat we krijgen in een arm. Terwijl het gewone werk doorgaat.

Ondertussen schuiven de panelen:
Eind dit jaar staat de regio organisatie voor de eerste lijn. We maken de besturing van HUS robuuster, terwijl we focus houden op goede huisartsenzorg.
Daartoe ontwikkelen we onze kennis en tonen medisch leiderschap met maatschappelijke betrokkenheid. 
We gaan voor  toekomstbestendige huisartsenzorg.

Want HUS maakt mensen beter.

Goto first page

Transitie
Utrechtse huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidscentra en de wijken zijn druk doende een netwerk organisatie op te zetten. Om zo de randvoorwaarden voor samenhangende eerstelijnszorg in Utrecht te scheppen.

Knopen doorhakken
Najaar 2020 is een aantal knopen doorgehakt. De BV O&I Utrecht stad, waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd, gaat onderdeel uitmaken van de regio organisatie HUS.
De besturing en het financiële raamwerk zijn vastgesteld. Inhoudelijke werkgroepen (ouderen, jeugd en GGZ) hebben hun plannen gemaakt.

Van blauwdruk naar levende organisatie
Op 1 januari 2022 moet de BV O&I startklaar zijn. In 2020 is al veel in de steigers gezet dat in 2021 gaandeweg wordt geïmplementeerd. 

Over steigers gesproken, O&I in aanbouw heeft een informatieve website zorg in de steigers

Lees ook het blog, wat heb ik als huisarts aan O&I

Goto first page
Op 1 juli ging spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren over van Stichting Primair huisartsenposten naar de BV spoedpost Utrecht stad.
Deze BV opereert onder de vleugels van HUS. 

Ondertussen ging de directe patiëntenzorg ononderbroken door. 

In de tweede helft van het jaar verschoof de focus naar het optimaliseren van patiëntenzorg. Zo is een kwaliteitsmanagement systeem opgezet dat in 2021 tot een HKZ keurmerk moet leiden. 

Zie de website voor bewoners van Utrecht stad en de omliggende dorpen.
 Werkgroep spoedzorg, 
Goto first page
Het invaren van de Spoedpost heeft schaalvoordeel en synergie gecreëerd. 

Het bureau dat de afgelopen jaren kampte met onderbezetting is nu beter bezet met professionals op alle werkterreinen.

Het HR beleid is op orde.
De planningscyclus is strak ingericht.
Er is meer grip op geldstromen.
Aansprakelijkheidsrisico's zijn afgedekt.
Goto first page

Doelmatige praktijkvoering

Medio 2020 gaf de algemene ledenvergadering zijn zegen aan het visiedocument Samen Digitaal Vooruit 2020 - 2023!

Huisartsen van HUS nemen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg een regievoerende positie in op het gebied van digitalisering, met de klemtoon op: 
  • Digitaal ontzorgen van de huisarts 24/7 in een gezond werkklimaat met veel werkplezier;
  • Multidisciplinaire samenwerking met soepele gegevensuitwisseling in klare  taal en;
  • Kwaliteit van de zorg aan onze patiënten.  
Je vindt de leden van de ICT commissie op onze website.
Goto first page
Vanaf juli hebben patiënten recht op elektronische inzage in hun dossier. OPEN gaat verder door 24/7 inzage te bieden.

HUS heeft haar leden hierin ondersteund, zodat inmiddels 87% van de aangesloten praktijken (namelijk degenen met een patiënten portaal) OPEN heeft geïmplementeerd.  

Er is een speciale OPEN webpagina gelanceerd. 

Carla Broekman.
Goto first page
Tijdens de pandemie schoot onze digitale leercurve steil omhoog, toen consulten, vergaderingen en de academie  in razend tempo online gingen. En huisartsen stilletjes hielpen Utrecht overeind te houden.

HUS zette de digitale middelen voor huisartsen op een rijtje. 

Je vindt de leden van de ICT commissie op onze website.

Goto first page
De website van HUS kreeg een make-over die het professionals makkelijker maakt om te vinden wat ze zoeken.

Karin Bokhove
Goto first page
Persoonsgerichte zorg vraagt dat eerstelijns disciplines zich rondom de patiënt organiseren. Maar dan moeten ze elkaar wel makkelijk kunnen vinden!

Eenvoudige digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is daarom een speerpunt van de nieuwe O&I organisatie.

Lees meer over de werkgroep datauitwisseling.
Goto first page

Aantal ouderen in Utrecht
Utrecht is een jonge stad, toch is 10% van de bevolking 65%. En dat aandeel stijgt.

Kwaliteit van leven

De (kwetsbare) oudere in staat stellen zelf regie te voeren over het eigen leven, met thuis als vertrekpunt thuis.

Kwetsbaar
Belangrijke signalen van kwetsbaarheid zijn een stapeling van medische problemen zoals polyfarmacie, een geriatrisch event en cognitieve achteruitgang.

Interventie
De OmU methodiek voor proactieve integrale ouderenzorg is opgefrist en  wordt komend jaar multidisciplinair uitgewerkt, geborgd en uitgerold in de stad.

OZO verbindzorg
HUS en gemeente Utrecht hebben OZO verbindzorg geïmplementeerd. Een netwerk van zorgverleners rondom een patiënt, ondersteund door een online platform. 
Mede vanwege Covid is het gebruik van het platform afgelopen jaar  toegenomen tot 700 patiënten. Vooral ten behoeve van ouderen en cliënten uit GGZ.


Je vindt de leden van de werkgroep ouderenzorg op onze website.


Goto first page

Fullscreen
Diabetes prevalentie in Utrecht
4% 

Persoonsgerichte zorg

We bewegen weg van strak geprotocolleerde zorg per aandoening,
naar maatwerk per persoon.

Meer complexiteit
De complexiteit van zorg in de eerste lijn neemt toe,
omdat zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn en er veel nieuwe behandelingsinzichten zijn.

Bijspijkeren
In 2020 zetten we de eerste stappen  om kennis bij te spijkeren.
Er is gestart met praktijkscans, educatie en digitaal consult door kaderhuisarts.

Praktijkscan
Een praktijkconsulent heeft alle praktijken heeft bezocht voor een grondige inventarisatie van de huidige situatie. 

Je vindt de leden van de werkgroep diabetes op onze website.Close
Goto first page

Fullscreen
COPD prevalentie in Utrecht
1,5% 

Persoonsgerichte zorg
Ook COPD-zorg wordt steeds meer  maatwerk. Er zijn veel nieuwe inzichten.
 
Roet in het eten
In 2020 gooide COVID roet in het eten bij de diagnostisering en het monitoren van goede COPD-zorg. Spirometrie lag tijdenlang stil en werkgroep leden waren druk met longzorg op praktijkniveau.
De middelen van het longformularium zijn wel ontwikkeld, maar nauwelijks  toegepast.
  
Leefstijl
Vergeleken met de landelijke cijfers scoort Utrecht wordt slecht op rookgedrag (20% rookt) en bewegen (40% onvoldoende). 
Er zijn weinig verwijzingen naar de fysiotherapeut. Om dit te verbeteren zijn kortere lijnen tussen disciplines nodig.

Je vindt de leden van de werkgroep Longen op onze website.

Close
Goto first page
Binnen de stad Utrecht komt in alle wijken van de stad GGZ problematiek voor. Op dit moment zijn er lange wachtlijsten. 

Er worden ‘schotten’ ervaren tussen de verschillende domeinen.
De focus ligt op bestendigen én versterken van samenwerkingen, het stimuleren van wijkgericht werken in de keten van de huisartsenpraktijken en andere eerstelijns aanbieders en het sociaal domein in Utrecht. 

We bieden basiszorg waar het kan, specialistische zorg waar het moet.

Je vindt de leden van de werkgroep GGZ oonze website.

Goto first page
Moesten we vanwege de eerste golf corona alles annuleren; de Duo-dagen met het Diakonessenhuis, het kennis carrousel en de ketendag.
We krabbelden snel op en hebben  een keur aan online nascholingen verzorgd. 

Thema back to basics
Dit jaar lag de focus op kennis en kunde. Ingevuld door frequente kleine bijeenkomsten, barstensvol inhoudelijke verdieping.

Zoals ...
Een webinar vragenlijsten voor POH GGZ, OPEN trainingen, palliatieve voedingszorg, medisch leiderschap, een sessie over hand en polszorg met specialisten van het Diakonessenhuis, plus een symposium over verbondenheid van de eerste en tweede lijn in roerige tijden. En dan nog kennissessies over Caspir en Langerhans, FGM en casuïstiekbesprekingen. 

Je vindt de leden van de werkgroep HUS academie op onze website.

Goto first page
Kiezen
De Denktank is ontstaan vanuit de praktijk van alledag. Veel partijen doen een beroep op huisartsen, als spil van de eerste lijn. Dat is mooi maar creëert tegelijkertijd het risico dat we overvraagd worden.
Dus moeten we steeds weer afbakenen wat tot onze kerntaken hoort en wat niet. 

Op basis van concrete voorbeelden hebben we onze insteek bepaald. Zoals prioriteren in zorg die van de tweede naar de eerste lijn gaat.  

Gerard Hoogvliet, werkgroep in ontwikkeling.


Goto first page
Huisartsenrampenopvangplan (HAROP)
Op 4 maart werd het HAROP officieel van kracht. 
En kwam het crisisteam stad Utrecht  dagelijks bij elkaar om het hoofd te bieden aan de corona pandemie.
Taken; tekorten aan beschermingsmiddelen tackelen, de reguliere zorg in de lucht houden (terwijl mensen niet naar de praktijk mochten komen) en veilige  luchtwegspreekuren opzetten.

Via wekelijkse updates, een speciale webpagina en korte lijnen met de wijken, zorgden we voor een snelle communicatie tussen huisartsen en andere zorgverleners.
Met elkaar hielden we de huisartsenzorg overeind!

Lees hier het verslag uit september, hoe Utrecht reageerde op corona.

Steeds minder acuut
Na een zomerse luwte werd het HAROP opnieuw van kracht. Gaandeweg krijgt de crisis meer weg van een project. Met dit jaar een  vaccinatiestaart.     

De leden van het crisisteam zijn: Wouter Bisseling (huisarts), Freek Baars (communicatie), Karin Bokhove (communicatie), Anja Donker (plotter) Mariska de Velde-Harsenhorst (huisarts), Manon Horsman (huisarts), Jack Muller (huisarts), Geert Philipsen (voorzitter).  Goto first page
Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue
Close
Overview
Scroll left
Chapter 1 Hart onder de riem

We komen dit te boven

Chapter 2 Utrecht stad

Een snelgroeiende stad

Chapter 4 Professionele organisatie

Professionele organisatie

Chapter 5 zorg op de juiste plek

Doelmatige praktijkvoering

Chapter 6

Goede zorg

Scroll right